INFORMATION ABOUT BYELECTION

FA'AMATALAGA FA'ATATAU I FAIGA PALOTA LAITI

VAIMAUGA 3 BY-ELECTION

VOTERS TURN OUT PER BOOTH

FALE PALOTA MO LE PALOTA MUAMUA ( 22 FEPUARI, 2023)

53

Faatoia EFKS

45

Tanugamanono EFKS

24

Vailima EFKS

FALE PALOTA MO LE PALOTA AUTU ( 24 FEPUARI, 2023)

357

BOOTH 1: MAAGIAGI EFKS

319

BOOTH 2: MAAGIAGI Metotisi

23

8

BOOTH 3: FAATOIA EFKS

111

BOOTH 4: MATAUTU-TAI EFKS

178

BOOTH 5: MATAUTU-UTA EFKS

153

BOOTH 6: AOG Leone

359

BOOTH 7: TANUGAMANONO EFKS

58

BOOTH 8: TANUGAMANONO METOTISI

75

BOOTH 9: EFKS LOIMATA O APAULA

127

BOOTH 10: PAPAUTA METOTISI

272

BOOTH 11: VAILIMA EFKS

206

BOOTH 12: VAOALA KATOLIKO

100

BOOTH 13: MALOLOLELEI KATOLIKO

39

Booth 14: Fale palota faapitoa savaii-salelologa MWCSD

23

Mobile Booth: Motootua Hospital / Mapufagalele

TOTAL TURN OUT

2737

TOTAL

KNOW YOUR CANDIDATE

PRELIMINARY RESULTS

NU'U I TOTONU O LE ITUMALO

Afiamalu             Tanumaleko
Avele                    Tiapapata
Faatoia                 Tiavi
Lelata                   Vailima
Leone                   Vaisigano
Letava                  Vaoala
Maagao                Vini
Magiagi-uta
Malololelei
Matautu-tai
Matautu-uta
Nafanua
Papaloloa
Papauta
Tanugamanono

ITUMALO O LO'O FAATINO AI PALOTA LAITI

VAIMAUGA 3 BY-ELECTION 2023

KEY DATES

  • 9th JANUARY 2023:   WARRANT RECEIVED
  • 10th JANUARY 2023:   TEMPORARY CLOSURE OF THE ELECTORAL ROLL
  • 30th JANUARY to 10th FEBRUARY 2023:  PRE-POLLING REGISTRATION
  • 2nd to 3rd FEBRUARY 2023: NOMINATION DATE
  • 10th FEBRUARY 2023: WITHDRAWAL OF NOMINATIONS S.149(1)(b)
  • 22nd FEBRUARY 2023: PRE-POLLING DAY
  • 24th FEBRUARY 2023: POLLING DAY S.149(2)
  • 25th FEBRUARY 2023: OFFICIAL COUNT / DECLARATION OF RESULTS
     

 

You can access our Samoa Voters Portal  https://palotasamoa.oec.gov.ws/

To check your eligibility & Apply to register for Vaimauga No3  By-Election 2023

ARCHIVE LINKS

(4)7 ME, 2022 - 18 ME 2022 (CLOSED)(TALOSAGA MO LE PALOTA MUAMUA MO LE FAIGA PALOTA LAITI O GAGAIFOMAUGA 2)
(5)12 ME, 2022 - 13 ME 2022 (CLOSED)(FAAULUINA O SUI TAUVA MO LE FAIGA PALOTA LAITI GAGAIFOMAUGA 2)