INFORMATION ABOUT BYELECTION

FA'AMATALAGA FA'ATATAU I FAIGA PALOTA LAITI

VAIMAUGA 3 BY-ELECTION 2023

KEY DATES

  • 9th JANUARY 2023:   WARRANT RECEIVED
  • 10th JANUARY 2023:   TEMPORARY CLOSURE OF THE ELECTORAL ROLL
  • 30th JANUARY to 10th FEBRUARY 2023:  PRE-POLLING REGISTRATION
  • 2nd to 3rd FEBRUARY 2023: NOMINATION DATE
     

For more information click here

You can access our Samoa Voters Portal  https://palotasamoa.oec.gov.ws/

To check your eligibility & Apply to register for Vaimauga No3  By-Election 2023

manman

NU'U I TOTONU O LE ITUMALO

Afiamalu             Tanumaleko
Avele                    Tiapapata
Faatoia                 Tiavi
Lelata                   Vailima
Leone                   Vaisigano
Letava                  Vaoala
Maagao                Vini
Magiagi-uta
Malololelei
Matautu-tai
Matautu-uta
Nafanua
Papaloloa
Papauta
Tanugamanono

ITUMALO O LO'O FAATINO AI PALOTA LAITI

ARCHIVE LINKS

(4)7 ME, 2022 - 18 ME 2022 (CLOSED)(TALOSAGA MO LE PALOTA MUAMUA MO LE FAIGA PALOTA LAITI O GAGAIFOMAUGA 2)
(5)12 ME, 2022 - 13 ME 2022 (CLOSED)(FAAULUINA O SUI TAUVA MO LE FAIGA PALOTA LAITI GAGAIFOMAUGA 2)